Wypełnij ankietę i wygraj

Wygraj darmową wymianę opon lub ozonowanie wnętrza samochodu, dezynfekcję klimatyzacji.

Zapraszamy do udziału wszystkich Klientów Auto Centrum Kierat- wystarczy wypełnić, krótką ankietę ( ankieta została wysłana na wskazany adres mailowy).

Badanie jest przeprowadzane w formie prostej ankiety internetowej, której wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Wyrażając swoją opinię możecie wygrać atrakcyjne nagrody takie jak wymiana opon lub ozonowanie wnętrza samochodu. Co miesiąc 1 osoba zdobywa wybraną nagrodę.

 

Regulamin

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Akcji jest:
Auto-Centrum M. Z. Kierat Spółka Jawna ul. Begonii 12, 43-100 Tychy NIP: 6462824425, Regon: 240862093

2. Akcja zostanie przeprowadzona w siedzibie Organizatora.
3. Czas trwania Akcji: do 31.12 2022 roku.
4. Uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które w okresie
trwania Akcji skorzystają z usługi i otrzymają ankietę.

5. W każdym miesiącu zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.

Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Skorzystanie z usług Auto Centrum Kierat i wypełnienie ankiety otrzymanej od Organizatora
2. Losowanie odbywa się do 10 dnia każdego miesiąca i wyłania 1 zwycięzcę nagrody

3. W losowaniu biorą udział uczestnicy, którzy wypełnili ankietę w miesiącu poprzedzającym losowanie

4. Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.grupa-kierat.pl

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. Kontaktowego

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w
przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na
wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody
8. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Akcji.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w każdym momencie bez podania
przyczyny.
12. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji kontroli.

 

 

 

 

Inne posty